• معماری کلاسیک
 • معماری گوتیک
 • معماری باروک
 • معماری روکوکو
 • معماری ایرانی
 • معماری جهان اسلام
 • معماری چینی
 • معماری هندی
 • مکتب باوهاوس
 • مکتب شیکاگو
 • معماری مدرن
 • نئو مدرن (نیو مدرن)
 • معماری پُست‌مدرن
 • تندیس گرایی
 • سازه گرایی
 • ساختارشکنی (واسازی)
 • معماری پرش کیهانی (غیر خطی)
 • نامکان(معماری سوپر مدرن)